โปรแกรมคำนวณอัตราดอกเบี้ย

โปรแกรมคำนวณ
อัตราดอกเบี้ย

%
เดือน

Effective Rate

(อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

ผลคำนวณ

วิธีการคำนวณ

สูตรการคำนวณแบบลดต้นลดดอก
โดยที่
PMT = จำนวนเงินที่ต้องชำระคืนต่องวด
PVAn = จำนวนเงินกู้ทั้งหมด
i = อัตราดอกเบี้ยต่องวด (หากมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีให้หารด้วย 12 ก่อน)
n = ระยะเวลาทีต้องชำระคืน
หมายเหตุ
  • การคำนวณจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนข้างต้นเป็นการคำนวณโดยประมาณเท่านั้น
  • เพื่อให้ง่ายต่อการชำระเงิน ยอดชำระต่อเดือนจะถูกปัดเศษขึ้น
  • จำนวนวันใน 1 ปี ขึ้นกับการกำหนดของสถาบันการเงินซึ่งอาจเป็น 360 วัน หรือ 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้ โดยจะต้องใช้จำนวนวันเดียวกันสำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินฝาก และ ดอกเบี้ยรับ เช่น สินเชื่อ​
  • Ref: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Flat Rate

(อัตราดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยคงที่)

ผลคำนวณ

วิธีการคำนวณ

สูตรการคำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่
โดยที่
PMT = จำนวนเงินที่ต้องชำระคืนต่องวด
PVA = จำนวนเงินกู้ทั้งหมด
i = อัตราดอกเบี้ยทั้งปี
n = ระยะเวลาทีต้องชำระคืน
หมายเหตุ
  • การคำนวณจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนข้างต้นเป็นการคำนวณโดยประมาณเท่านั้น
  • เพื่อให้ง่ายต่อการชำระเงิน ยอดชำระต่อเดือนจะถูกปัดเศษขึ้น
  • กรณีนี้จะนำวันมาคิด หรือไม่นำมาคิดก็ได้แล้วแต่การเลือกใช้ ในตัวอย่างนี้ไม่ได้นำจำนวนวันมารวมคิดด้วย

Powered By bbxmbb