โปรแกรม คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โปรแกรม คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สามารถกรอก ราคาก่อน หรือ ราคาหลังภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ หลังภาษีหักณที่จ่ายได้ทันที
โปรแกรมจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติ

Second tab

รายการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
เงินเดือน40(1)
0-35% -
ค่าจ้างทั่วไป40(2)
3%
ค่าลิขสิทธิ์40(3)
- 3%
ดอกเบี้ย40(4)ก
15% 1%
เงินปันผล40(4)ข
10%
ค่าเช่า40(5)
5%
ค่าวิชาชีพอิสระ40(6)
1% 3%
ค่าจ้างทำของ40(7)
3%
เงินได้อื่นๆ40(8)
3%
การประกวด ชิงโชค 5%
ค่าแสดงในประเทศ 5%
ค่าโฆษณา 2%
การให้บริการ 3%
ค่าขนส่ง 1% 3%
รางวัลส่วนลด 3%
*อาจะมีความผิดพลาด กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.rd.go.th/
Powered By bbxmbb